Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Một số tùy chỉnh file hệ thống Creo Parametric 1.0

Một số tùy chỉnh file hệ thống Creo Parametric 1.0
1. Select Working Directory:
 Để dễ dàng trong việc quản lý chi tiết khi làm việc chúng ta nên cài đặt thư mục làm việc cho sản phẩm. 
Khi khởi động Creo: Có 2 cách để thay đổi thư mục làm việc. 

 Ví dụ: Muốn cài đặt Folder 3D Sketch làm thư mục làm việc. 
Chuột phải vào Folder , chọn Set working Directory.   2. Change the working Directory: 

 Thay đổi thư mục làm việc. Ví dụ:   

 3. Add to common folder:  
Thêm Folder cá nhân  vào Common Folder giúp chúng ta truy nhập nhanh vào thư mục cần tìm kiếm các model của mình: 
Ví  dụ:  Thêm Folder 3D sketch vào Common  Folders Chuột phải vào 
Folder 3D sketch >>> Add to common folder    4. Rename: 

Đổi tên cho sản phẩm, AQ cũng gặp rất nhiều khó khăn khi quên không tạo tên cho sản phẩm ngay từ đầu.  Pro Engineer có thể thay đổi tên của Model  
Ví dụ: Tên của sản phẩm này là TRY_SAME  đổi thành  FISH _2012=> Ok. 
Đây là một số tùy chỉnh đơn giản của Creo Parametric1.0


Không có nhận xét nào: